Najnowsze zdjęcia użytkowników

15. edycja Letnich Wieczorów Muzycznych — Dziekanka 2015 w Warszawie

Koncerty Letnich Wieczorów Muzycznych odby­wają się na dzie­dzińcu Domu Studenckiego „Dziekanka” przy Krakowskim Przedmieściu 56/58, przez lipiec i sierp­ień, w każdą środę o godz. 18:00, a w razie nie­po­gody w Sali Koncertowej przy ul. Okólnik 2, godz. 18:30. (informacja o miejscu koncertu podana będzie na stronie www.chopin.edu.pl do godziny 16.00 w dniu koncertu)

Kon­certy popro­wa­dzi Andrzej Krusiewicz.

 
Na koncerty serdecznie zaprasza dyrektor arty­stycz­ny JM Rektor UMFC prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak:

 „Szanowni Państwo!

Przed nami kolejna edy­cja kon­cer­tów kame­ral­nych pod nazwą Letnie Wieczory Muzyczne – Dziekanka. W każdą środę lipca i sierp­nia, o godzi­nie 18.00, na zabyt­ko­wym dzie­dzińcu Dziekanki na Krakowskim Przedmieściu 56, a w razie nie­po­gody – pół godziny póź­niej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2, zabrzmią dźwięki dobrane do let­niej aury waka­cyj­nej. Muzyka będzie róż­no­rodna, pełna nie­spo­dzia­nek, bogata w kom­po­zy­cje znane i nie­znane. Wykonawcy to uta­len­to­wani stu­denci, absol­wenci i peda­go­dzy naszej Almae Matris. To już 15. edy­cja festi­walu, który – z roczną prze­rwą – od 2000 roku cie­szy i cie­szyć – jak sądzę – będzie licz­nie przy­by­wa­ją­cych war­szaw­skich melomanów.

Kontynuacja kon­cer­tów nie byłaby moż­liwa bez zna­czą­cego wspar­cia Pani Prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Biura Kultury mia­sta sto­łecz­nego. Nie bez zna­cze­nia jest także współ­praca Uczelni ze Stołeczną Estradą, kie­ro­waną przez Dyrektora, Pana Andrzeja Matusiaka. Władzom sto­licy, Stołecznej Estradzie, jak też orga­ni­za­to­rom – pra­cow­ni­kom Biura Koncertowego Uczelni skła­dam w tym miej­scu ser­deczne podziękowanie.

A zatem niech let­nie wie­czory muzyczne na Trakcie Królewskim cie­szą uszy wdzięcz­nej publicz­no­ści, niech dostar­czają satys­fak­cji wyko­naw­com, niech przy­cią­gają gości z innych kra­jów chęt­nie odwie­dza­ją­cych sto­licę Polski – Warszawę.

Życzę wszyst­kim pięk­nych arty­stycz­nych wrażeń!

Ryszard Zimak
Rektor
Warszawa, w maju 2015 roku”

 

Wstęp na koncerty jest wolny.

Kontakt do orga­ni­za­to­rów: Biuro Koncertowe, bk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 49